Bezpłatne randki nr 1 w Holandii. Dołącz za darmo! Szukaj przyjaciół, przygody i miłości!

Regulamin Serwisu

Regulamin Serwisu, Warunki Prywatności, Polityka GDPR / RODO 

§1. Wprowadzenie

1. Witamy na stronie singiel.nl (zwanej w dalszej części Regulaminu „Serwisem”). Wchodząc w interakcję ze stroną Serwisu, wyrażasz swoją zgodę na przestrzeganie przez Ciebie warunków niniejszego Regulaminu, którego nadrzędnym celem jest zagwarantowanie Tobie i wszystkim innym Użytkownikom Serwisu bezpiecznego, zgodnego z prawem oraz wymogami korzystania z udostępnionych funkcji, baz, informacji i zasobów naszego Serwisu. Wszelkie zgłoszenia problemów, błędów i nadużyć oraz problemów z działaniem Serwisu, należy kierować bezpośrednio do Administratora, przez całodobowe: centrum wsparcia online. Administrator zastrzega sobie prawo nie udzielania wsparcia i odpowiedzi poprzez inne kanały komunikacji w tym adresy e-mail służące informowaniu, reklamowaniu i dostarczaniu wiadomości, gdyż mogą one służyć wyłącznie celom reklamowym, powiadomień, mailingu i nie są monitorowane przez Administratora.

2. Kiedy mowa o "Serwisie", mamy na myśli Serwis społecznościowy; singiel.nl, działający pod adresem URL: https://singiel.nl, stanowiący niezależną, wyodrębnioną markę i w całości jako "Serwis", podlegający ochronie prawnej w związku z ochroną praw autorskich. Serwis, aplikacje dla urządzeń mobilnych oraz nazwa domeny internetowej, pod którą działa Serwis, wraz z logotypami i alternatywnymi nazwami i adresami URL Serwisu, stanowią wspólną własność Administratora z zastrzeżeniem wszelkich praw do treści i do marki, jaką odrębnie lub wspólnie stanowią. Naruszanie tych dóbr, podlega odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej oraz wiązać się będzie z uzasadnionymi żądaniami odszkodowania w zakresie poniesionych strat materialnych i/lub wizerunkowych. Naruszenia dóbr Administratora będzie on rozstrzygał na drodze prawnej.

3. "Serwis" stanowi stronę WWW, działającą pod adresem lub adresami URL, wskazanymi w §1 ad 2Regulaminu, działające wspólnie jako Serwis społecznościowy, przeznaczony dla budowania trwałych relacji emocjonalnych, uczuciowych i towarzyskich pomiędzy jego Użytkownikami oraz działający w zakresie realizacji oczekiwań jego Użytkowników. Serwis przeznaczony jest (nie wyłączając możliwości korzystania z niego, przez inne nacje) docelowo dla Polek i Polaków. Krajem docelowego miejsca działania Serwisu, jest kraj jego przeznaczenia (według domeny kraju) a także określony przez dostępne funkcje dla Użytkowników.

4.  "Administrator", "obsługa" - Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników oraz właścicielem Serwisu i wszelkich praw do Serwisu, jest; RANDKA.BIZ SP. Z O.O. z siedzibą w Jaśle, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, 35-303 Rzeszów, ul. Gen. J. Kustronia 4, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000791380 o numerze REGON: 383690700 i NIP: 6852338230, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 PLN, w całości opłaconym.

5. "Użytkownik" - osoba lub podmiot wykonująca operację bezpośredniego lub pośredniego uzyskania dostępu i/lub pobrania treści stron Serwisu (za pomocą programów, przeglądarek lub innych narzędzi dostępu), rejestrująca swoje konta, logująca się za pomocą systemu logowania, dokonująca zakupu usług w Serwisie i/lub ubiegająca się o dostęp do treści stron Serwisu, jego baz danych i innych informacji zawartych na stronach Serwisu. Użytkownikiem jest także każda osoba lub podmiot wykonująca inne czynności, w konsekwencji których dochodzi do publikacji, przesłania, uzyskania dostępu, odkrycia treści, pobrania danych, zakupu usług lub przywilejów i korzystanie z usług, danych i funkcji zarezerwowanych dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników Serwisu. Niezależnie czy operacja ta wymagała rejestracji i logowania, czy też została zrealizowana za pomocą niekonwencjonalnych metod i narzędzi służących pozyskiwaniu danych z Serwisu.

6. Aktualizacja Regulaminu
Zasady opisane w niniejszym Regulaminie wchodzą w życie z dniem 13 stycznia 2023 roku a ich ewentualne uaktualnienia będą obowiązywać 14 dni po ich opublikowaniu na stronie niniejszego Regulaminu. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, poprawek, uzupełnień lub odwołania wybranych warunków Regulaminu, w dowolnym momencie, bez potrzeby pisemnego uprzedzania Użytkowników o wprowadzanych poprawkach, ograniczając się do zmiany treści oficjalnego Regulaminu Serwisu. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, oznaczać będzie, wyrażenie jego zgody na wprowadzone przez Administratora zmiany, poprawki, odwołania bądź uzupełnienia treści Regulaminu. Jeśli Użytkownik uważa, że zmiany warunków Regulaminu, z jakichkolwiek powodów, nie są dla niego do przyjęcia, wówczas może usunąć swoje konto, aby nie przyjmować i nie akceptować wprowadzonych zmian.

7. Akceptacja Regulaminu
Przed dokonaniem rejestracji w Serwisie, zalogowaniem do Serwisu, wysłaniem do Serwisu swojego zdjęcia, wideo, dokonaniem płatności w Serwisie lub wykonaniem dowolnie innej operacji w Serwisie, skutkującej uzyskaniem dostępu do treści, poszerzeniem dostępu, przeglądaniem, utrwalaniem lub uzyskaniem specjalnego dostępu do treści Serwisu, należy uważnie zapoznać się z warunkami niniejszego Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami Regulaminu w obecnym brzmieniu, nie rejestruj swojego konta, nie loguj się, nie wysyłaj swoich zdjęć, filmów, nie dokonuj płatności i nie korzystaj ze strony Serwisu. Jako zarejestrowany Użytkownik Serwisu w takiej sytuacji zobligowany jesteś do usunięcia swojego konta, w celu odwołania swojej zgody na warunki określone Regulaminem. Dalsze korzystanie z Serwisu oznaczać będzie Twoją zgodę na akceptację wszystkich postanowień Regulaminu w obecnym kształcie.

8. Przeznaczenie Serwisu
Serwis stanowi serwis społecznościowy o charakterze randkowym. Serwis ma za zadanie ułatwianie nawiązywania trwałych relacji międzyludzkich (nie ograniczając praw innych nacji), docelowo; wśród Polek i Polaków, na terytorium zgodnie z lokalizacją działania Serwisu. Naszą misją jest świadczenie wysokiej jakości usług społecznościowych i udostępnianie technicznych środków komunikowania się oraz zapewnienie możliwie najlepszej dyskrecji i bezpieczeństwa danych. Administrator dokłada starań aby modyfikować i udoskonalać Serwis zgodnie z oczekiwaniami Użytkowników. Bez względu na starania Administratora profil Użytkownika może w każdym czasie zostać zlikwidowany, bez uprzedzenia, jeśli będzie on naruszał zasady Regulaminu, dobre obyczaje lub za pośrednictwem Serwisu będą dokonywane działania niezgodne z prawem, niezgodne z Regulaminem lub obrażające innych Użytkowników.

9. Oświadczenie Użytkownika dotyczące wieku i zgoda na dostęp do treści Serwisu
Użytkownikiem Serwisu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat i zgadzają się na dostęp do treści publikowanych przez Administratora oraz innych Użytkowników, w tym treści nieobyczajnych, erotycznych, nieprzyzwoitych lub naruszające dobre obyczaje. Użytkownik, korzystając z Serwisu zgadza się na dostęp do treści ogłoszeń i ofert, zdjęć i wideo mogących prezentować treści nieprzyzwoite, nieobyczajne bądź erotyczne. Dokonując rejestracji i korzystając z Serwisu, Użytkownik zgadza się na dostęp do takich treści i oświadcza, iż jest osobą pełnoletnią, która może decydować w zakresie przewidzianym prawem o dostępie do takich treści.

10. Procedury do walki z pedofilią, przestępstwami seksualnymi i publikacją ofert prostytucji
Administrator dokłada starań aby skutecznie wykrywać wszelkie przypadki publikacji lub rozpowszechniania treści pedofilskich, treści stanowiących nadużycia na tle seksualnym, oraz treści mogące stanowić oferty lub propozycje płatnych usług seksualnych (prostytucji). Treści takie są bezwzględnie zabronione na stronach Serwisu a ich publikacja (w dowolnej formie) narusza warunki Regulaminu i obowiązujące prawo. W tym celu Administrator wyznaczył moderatora treści, oraz wdrożył rozwiązania techniczne, poddające wyrywkowej weryfikacji publikowane przez Użytkowników treści, aby w sposób możliwie najskuteczniejszy, przeciwdziałać nadużyciom na stronach Serwisu. Jednocześnie, Użytkownicy Serwisu proszeni są o zgłaszania wszelkich podejrzanych treści, w ramach współpracy z Administratorem, poprzez centrum wsparcia online. Serwis niezwłocznie zweryfik je zgłoszenia a w uzasadnionych przypadkach zgłosi każdy podejrzany przypadek organom ścigania, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

11. Zgłaszanie treści niezgodnych z Regulaminem lub prawem
W ramach współpracy Użytkownik korzystający z Serwisu jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich treści niezgodnych z warunkami Regulaminu lub obowiązującym prawem. Zgłoszenia należy kierować do obsługi Serwisu za pomocą: centrum wsparcia online


12. Najczęściej zadawane pytania
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wątpliwości mogące wynikać w skutek użytkowania Serwisu wyjaśnia FAQ. Użytkownik zobligowany jest do zapoznania się z FAQ i umiejętnego korzystania z instrukcji w celu zapewnienia działania zgodnego z wytycznymi. Informacje dotyczące szczegółowych zasad korzystania ze strony Serwisu znajdziesz w naszej Bazie Wiedzy pod adresem: https://randka.company/help/knowledgebase.php.

§2. Warunki korzystania z Serwisu przez Użytkownika

1. Wyrażasz zgodę na to, iż nie będziesz korzystał z Serwisu w celach niezgodnych z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem, włączając, (ale nie ograniczając się) do zmiany jakichkolwiek treści Serwisu, publikowania, przeglądania, przekazywania, wyszukiwania, przesyłania, ładowania, przechowywania, odtwarzania i/lub rozpowszechniania treści, ogłoszeń, zdjęć i wideo, które by:

(a) naruszały którekolwiek prawa autorskie, znaki towarowe lub patenty; (b) były obraźliwe lub szkodliwe; (c) naruszały prawo do prywatności lub prawa publiczne; (d) stanowiły tajemnicę biznesową lub inną niejawną informację; (e) stanowiły treści obelżywe, oszczercze, zawierające pogróżki; (f) stanowiły ofertę lub propozycję płatnych usług towarzyskich lub seksualnych (prostytucji); (g) wprowadzały w błąd poprzez publikację niepoprawnych lub mylących informacji, zdjęć i video; (h) ograniczałyby możliwość, komunikacji Serwisu z Użytkownikiem i przesyłania mu stosownych ostrzeżeń i informacji za pomocą adresu e-mail; (i) stanowiły zagrożenie wobec osób lub mienia albo w inny sposób szkodziły dowolnej osobie i/lub; (j) naruszały by prawo Rzeczypospolitej Polskiej oraz porozumienia międzynarodowe.

2. Użytkownik wyraża zgodę, iż w związku z posiadaniem konta w Serwisie, nie będzie:

(a) Żądać od Administratora udzielania odpowiedzi w sprawach, na które odpowiada treść Regulaminu; (b) żądać od Administratora, poza okolicznościami dozwolonych prawem, ingerencji w konto Użytkownika polegającego na edycji, zmianie lub usuwaniu profilu, które to czynności może dokonać samodzielnie, w procesie zautomatyzowanym, poprzez Panel Użytkownika; (c) Rozpowszechniać oraz publikować treści reklamowe lub komercyjne oraz stanowiące łańcuszki i wiadomości masowe (spam); (d) używać swojego konta w celach pozyskiwania danych osobowych bez wiedzy i zgody ich właścicieli, w tym: numerów telefonów, adresów e-mail i innych danych, zawartych w profilach Użytkowników; (e) rozpowszechniać treści fałszywych (fake news), treści niejawnych oraz wszelkich innych treści łamiących prawo i warunki regulaminu; (f) żądać zwrotu wpłat za usługi zakupione i opłacone w Serwisie; (g) Powoływać się na nieznajomość treści niniejszego regulaminu; (h) podejmować działań, które nadmiernie obciążają naszą infrastrukturę lub zakłócają poprawne funkcjonowanie Serwisu; (i) korzystać z narzędzi i oprogramowania robota (spidera, scrapera, floodera itp.) lub innych zautomatyzowanych narzędzi, aby uzyskiwać dostęp do Serwisu bądź w inny sposób przesyłać, gromadzić, uzyskiwać dane z Serwisu; (j) korzystać z wielu kont lub korzystać z kont fikcyjnych; (k) obrażać, pomawiać lub w jakikolwiek inny sposób działać na szkodę Użytkowników Serwisu, Serwisu, Administratora, Reklamodawców Serwisu, Partnerów Serwisu oraz osób stanowiących Obsługę Serwisu; (l) omijać podejmowane przez nas środki ograniczające lub uniemożliwiające Ci dalsze korzystanie z Serwisu.

3. Ze względów bezpieczeństwa i dbałości o społeczność Administrator Serwisu ma prawo poprosić użytkownika o potwierdzenie jego wieku lub tożsamości, możemy o to poprosić każdego Użytkownika w dowolnym momencie. Użytkownik ma prawo odmówić potwierdzenia tożsamości i wieku w określonym przez Administratora czasie, co będzie skutkować usunięciem konta Użytkownika i przepadkiem wszelkich posiadanych przez Użytkownika przywilejów i usług.

4. Serwis internetowy jest przeznaczony wyłącznie dla osób mieszkających w społecznościach lub jurysdykcjach lokalnych, w których nagie zdjęcia i materiały dla dorosłych o wyraźnie seksualnym charakterze nie są zakazane przez prawo. Korzystając ze strony, oświadczasz, że spełniasz powyższe wymagania. Fałszywe oświadczenie może być uznane za przestępstwo.

5. Prawo do usunięcia i zniszczenia materiału
Serwis zastrzega sobie prawo do wstrzymania publikacji, usunięcia ze stron i baz lub też trwałego zniszczenia dowolnych treści, w celu zapewnienia poprawnej pracy serwisu i baz danych oraz wszelkich innych danych, które naruszają dobre obyczaje, prawo lub niniejszy Regulamin. Zgadzasz się, że Serwis i Administrator nie będzie ponosić odpowiedzialności za usunięcie, sprawdzanie, zachowanie, nadzór, redagowanie i/lub monitoring dowolnej treści, którą Ty, lub dowolna osoba podała, opublikowała, przesłała, przeglądała, przekazała, odtworzyła i/lub rozpowszechniła na stronach Serwisu. Użytkownik zobligowany jest do samodzielnego dokonywania kopii ważnych dla siebie wiadomości prywatnych. Wiadomości starsze niż 30 dni mogą zostać usunięte w celu zapewnienia stabilności i poprawnej, wydajnej pracy Serwisu dla wszystkich użytkowników.

6. Prawo własności do treści i prawo korzystania z nich
Oświadczasz i zapewniasz, iż jesteś jedynym właścicielem wszelkich praw do publikowanej przez Ciebie treści (włączając wszystkie związane z nią prawa autorskie) lub masz wyłączne prawo oraz licencję do tej treści, jak to jest przewidziane w niniejszej części. Mimo że prawa autorskie do publikowanej treści pozostaną Twoją własnością, zgadzasz się na to, by opublikowane przez Ciebie treści stały się częścią bazy danych Serwisu, były przechowywane i wykorzystywane w nieograniczonym czasie, oraz by Serwis był właścicielem bazy danych i praw autorskich do powiązanych treści. Poza tym, że rezygnujesz z wszelkich praw do treści, włączając prawa moralne, prawa prywatności i publikowania. Zarówno Serwis, ani którakolwiek strona trzecia, która korzysta z treści zgodnie z przepisami określonymi niniejszym Regulaminem, nie będzie zobowiązana do wypłacania Ci honorarium autorskiego lub innego wynagrodzenia za korzystanie z treści niniejszego Serwisu.

7. Zrzeczenie się
Na zawsze zrzekasz się i rezygnujesz ze swojego prawa i prawa Twoich nieletnich potomków, cesjonariuszy praw i spadkobierców zaskarżenia do sądu Serwisu i Administratora oraz dowolnej strony chronionej z powodu poniesienia dowolnego uszczerbku lub straty, rzekomo wynikających wskutek wydania lub wykorzystania dowolnej podanej przez Ciebie treści, włączając, ale nie ograniczając się do dowolnego uszczerbku lub strat, które możesz ponieść przeglądając, ładując dowolną treść tej strony. Zgadzasz się zrezygnować z wszelkich pretensji, które masz lub możesz mieć wobec Administratora lub Serwisu, a które wynikają z jednorazowego i/lub ciągłego korzystania z niniejszej strony, niezależnie od tego, czy wiesz o nich, czy też nie, i zrezygnować z prawa korzystania z tej części oraz z przywilejów, jakie daje, a także z podobnych statutów, przepisów rozporządzeń.

8. Ograniczenie odpowiedzialności
W żadnych okolicznościach, włączając, ale nie ograniczając się do opieszałości, Serwis oraz Administrator nie poniesie odpowiedzialności za specjalne, uboczne, bezpośrednie, pośrednie, karne, materialne straty lub rekompensaty z tego tytułu, wynikające z powodu korzystania przez Ciebie lub niekorzystania z niniejszej strony, dowolnej jej treści, usług, funkcji, produktów /lub związanym z tym oprogramowaniem, nawet jeśli Serwis lub jego pełnomocny przedstawiciel byli uprzedzeni o możliwości takiej rekompensaty. Obowiązujące prawo nie przewiduje ograniczenia odpowiedzialności lub odszkodowania, dlatego wspomniane ograniczenie nie może być stosowane wobec Ciebie.

9. Założenia ogólne
Zgadzasz się, iż warunki korzystania z Serwisu i warunki niniejszego Regulaminu oraz dowolne, związane z nim spory lub dowolna treść związana z niniejszym Serwisem, są regulowane i będą interpretowane według prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Zgadzasz się z tym, że Serwis, Administrator oraz jego spadkobiercy i cesjonariusze praw mogą zastosować niniejsze-warunki korzystania na niekorzyść Twoją oraz Twoich spadkobierców, niepełnoletnich potomków i cesjonariuszy praw. Zgadzasz się, że jeśli dowolny punkt warunków niniejszego Regulaminu staje się nieważny lub niewykonalny, nie ma to wpływu na pozostałe punkty Regulaminu. Warunki korzystania z niniejszego Serwisu, oraz załączniki, opublikowane przez Serwis w ramach Regulaminu, nie mogą być zmieniane, za wyjątkiem określonych w nim warunków. Rezygnacja żadnej ze stron, niezależnie od tego, czy została wyrażona, czy jest domniemana, z którejkolwiek części warunków Regulaminu, lub załączników opublikowanych przez Serwis, lub naruszenie rezygnacji, nie będzie oznaczało dalszego zrzeczenia się z tej części lub z dowolnej części warunków korzystania z Serwisu.

§3. Ochrona danych osobowych, dyrektywa RODO, dane osobowe oraz polityka prywatności

1. Informacje o Administratorze danych osobowych;
Administrator decyduje o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe opublikowane w Serwisie.
 "Administrator", "obsługa" - Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników oraz właścicielem Serwisu i wszelkich praw do Serwisu, jest; RANDKA.BIZ SP. Z O.O. z siedzibą w Jaśle, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, 35-303 Rzeszów, ul. Gen. J. Kustronia 4, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000791380 o numerze REGON: 383690700 i NIP: 6852338230, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 PLN, w całości opłaconym.

2. Kontakt w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
(a) Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz się skontaktować z Administratorem, poprzez formularz, otwierając nowe zgłoszenie za pomocą: centrum wsparcia online. Wszelkie zgłoszenia dotycząca przetwarzania Twoich danych kontaktowych będą przekazywane do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wyznaczonego przez Administratora. Więcej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz w naszej Bazie Wiedzy

3. Informacje o sposobie zbierania Twoich danych osobowych;
(a) Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie podczas procesu rejestracji konta w Serwisie, a także później, (b) w wyniku Twojej aktywności w Serwisie. (c) Informacje o Tobie pochodzą także ze gromadzonych przez Administratora plików cookie oraz podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników Serwisu, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. (d) Informacje o Tobie otrzymujemy także od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Ci dokonanie płatności online za usługi w Serwisie. Otrzymujemy od nich informację o statusie Twojej płatności za usługę.
(e) W przypadku logowania się do konta w Serwisie za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub innej podobnej platformy - weryfikującej i uwierzytelniającej Ciebie otrzymujemy te dane od podmiotów udostępniających taką usługę np.: Facebook, Google czy Twitter. Otrzymujemy od nich takie Twoje dane: adres e-mail, płeć, identyfikator Użytkownika, data urodzenia, login.
(f) Więcej informacji na temat zakresu przetwarzanych danych plików cookies uzyskasz pod adresem: https://randka.company/cookie.php

4. Twoje uprawnienia dotyczące danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia
Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas:
(a) Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych, cofnięcie zgody nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie.
(b) Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych poprzez zalogowanie w Serwisie oraz do sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprzez Panel Użytkownika dostępny po zalogowaniu w Serwisie. Przysługuje Ci także prawo do przeniesienia danych i wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
(c) Wycofanie zgody na przetwarzanie danych (poprzez usunięcie konta), dostęp do danych, możliwość ich poprawiania lub ograniczenie dostępu do Twoich danych Użytkownik może realizować automatycznie, po zalogowaniu w Serwisie, wybierając odpowiednią opcję i zatwierdzając swój wybór. Administrator ma prawo odmówić realizacji dyspozycji zmian, którą użytkownik może wykonać samodzielnie za pomocą udostępnionych opcji;

(d) Edycja danych (umożliwia sprostowanie Twoich danych): https://singiel.nl/account/profile/
(e) Zmiana hasła (umożliwia dostęp do konta): https://singiel.nl/account/settings/
(f) Ustawienia prywatności (umożliwia ograniczenie udostępniania Twoich danych): https://singiel.nl/account/privacy/
(g) Usunięcie konta (umożliwia usunięcie konta i Twoich danych): https://singiel.nl/account/privacy/cancel/
(h) Przeniesienie danych wykonywane jest na pisemny wniosek właściciela danych w postaci elektronicznego pliku PDF zawierającego dane zgromadzone przez Serwis w profilu Użytkownika, bazach i systemie. Czas wydania pliku może wynosić do 40 dni od chwili zgłoszenia wniosku za pomocą: centrum wsparcia online

5. Cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych;
(a) Podstawą przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda wyrażona w procesie rejestracji konta, poprzez akceptację postanowień Regulaminu i wynikająca z treści niniejszego Regulaminu Twoja zgoda na ich przetwarzanie, publikację Twoich danych na stronie Serwisu i globalnej społeczności tworzonej przez Administratora. Dodatkowo, przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań związanych z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu i umożliwienie Ci swobodnego korzystania z Twojego konta i usług.
(b) Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci korzystanie z Serwisów należących do Administratora, zapewnić obsługę Twojego konta, zapisywać dane Twojej aktywności, umożliwiać realizację usług realizowanych poza serwisem (takich jak reklama, wsparcie w systemie wsparcia online, dokonywanie zakupu usług), zapewnić kontakt z Tobą, zapewnić funkcjonalność oferowanych usług, zrealizować umowy zawarte z Tobą, obsłużyć reklamacje dotyczące działania Serwisu, obsługiwać Twoje zgłoszenia w ramach systemu wsparcia online, wykonać obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych, umożliwić dokonanie płatności za usługi, monitorować Twoją aktywność w tych Serwisach i prowadzić badania i analizy z nią związane, prowadzić działania marketingu bezpośredniego, w tym związane z organizacją projektów, konkursów oraz akcji promocyjnych.
(c) Dane, które Ciebie identyfikują, mogą też być wykorzystane w celu dopasowywania wyświetlanych treści i reklam do Twoich zainteresowań, prowadzenia pomiarów jakości i skuteczności tych działań, ulepszania udostępnianych treści oraz usług, informowania o treściach i usługach Administratora i naszych Partnerów („Partnerzy”), udostępniania w Serwisach przestrzeni reklamowej, zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania informacji, zarządzania systemami teleinformatycznymi, w celu ochrony lub dochodzenia roszczeń, w celach statystycznych i archiwalnych, jak również w celu zapewnienia rozliczalności z wykonania obowiązków przez poszczególnych podwykonawców lub pracowników.

6. Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
(a) Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość promowania konta, zapoznania się z działaniem Serwisu, w oparciu o treść regulaminu tego Serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tego nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać. Niepodanie takich danych uniemożliwi nam zawarcie i wykonanie umowy.
(b) Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody Użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
(c) Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia czyli usunięcia konta z Serwisu, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

7. Przekazywanie danych
Administrator może powierzać Twoje dane wyłącznie na podstawie stosownych umów gwarantujących bezpieczeństwo i zachowanie poufności danych. Dane mogą być przekazywane: podwykonawcom w zakresie obsługi danych osobowych i prowadzenia akcji reklamowych, obsłudze technicznej, księgowym, agencjom marketingowym działającymi jako partnerzy Serwisu. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do innych niż wyraźnie określonych w umowie celów.

8. Pliki Cookies
Informacje na temat przetwarzania i wykorzystywania plików cookies w naszych serwisach znajdują się na stronie: https://randka.company/cookie.php. Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie, sesje lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści, reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują także nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.

9. Zasady bezpieczeństwa
(a) Ze względów bezpieczeństwa, w celu przeciwdziałania nadużyciom, Administrator wprowadza rozwiązania techniczne zmierzające do zabezpieczenia stabilności serwerów i stabilności pracy Serwisu a także zabezpieczenie społeczności Użytkowników. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na stosowanie zasady bezpieczeństwa przewidzianych lub mogących w każdej chwili zostać wymuszonych na Administratorze w celu zachowania stabilności działania Serwisu. Użytkownik, który nie akceptuje warunków i ryzyka związanego z Zasadami bezpieczeństwa ma prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie i prowadzenie konta, poprzez usunięcie konta.
(b) Użytkownik wyraża swoją zgodę na Zasady Bezpieczeństwa oraz wszelkie środki podejmowane przez Administratora Serwisu w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim Użytkownikom.
(c) Podanie danych osobowych oraz rejestracja i korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
(d) Administrator nie odpowiada za działania Użytkowników Serwisu oraz za treści publikowane lub przesyłane Tobie przez innych Użytkowników Serwisu.
(e) Administrator nie gromadzi, nie przetwarza, nie monitoruje i nie zapisuje danych Użytkowników oraz adresów e-mail Użytkowników do których Użytkownicy strony przesyłają zaproszenia przez stronę polecenia tj. "Poleć stronę znajomym". Za przesyłanie zaproszeń odpowiadają Użytkownicy podający dane na stronie usługi.
(f) Użytkownik zgadza się na wykorzystywanie jego danych w ramach promocji, ofert specjalnych, konkursów i innych usług świadczonych przez Administratora w tym także na innych stronach WWW należących do Administratora, włączając wykorzystywania zdjęć, filmów i treści profilu w celach reklamowych i w celach tworzenia materiałów reklamowych i dodatkowych profili Użytkownika w usługach należących do Administratora.
(g) W przypadku usunięcia konta z Serwisu wszelkie posiadane punkty, abonamenty i wszelkie inne usługi powiązane z kontem Użytkownika w Serwisie ulegają trwałemu przepadkowi. Warunki usunięcia konta określa niniejszy Regulamin.

10. Ograniczenie dostępu do konta Użytkownika
(a) W przypadku naruszania zasad niniejszego Regulaminu Administrator może dokonać na podstawie niniejszego Regulaminu i wedle własnego uznania, częściowej blokady (ograniczenia funkcjonalności) konta w celu umożliwienia poprawienia danych przez Użytkownika lub też trwale zablokować konto (całkowicie ograniczyć korzystanie z konta). Administrator nie ma obowiązku informowania o powodach nałożenia blokady lub ograniczeń, użytkownik ma jednak prawo do kontaktu i zapytania o powody nałożenia ograniczeń. W przypadku rażącego złamania warunków regulaminu lub prawa skutkującego ograniczeniami w dostępie do konta, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu poniesionych kosztów za niewykorzystane usługi.
(b) Za usługi utracone lub przedawnione wskutek nałożonej blokady wyłączną odpowiedzialność ponosi sam Użytkownik a każda blokada wynika z faktu złamania zasad Regulaminu i określonych w nim norm mających na celu ochronę wszystkich Użytkowników Serwisu. Za usługi przedawnione lub wygasłe w trakcie trwania blokady konta nie przysługuje Użytkownikowi prawo ich przedłużenia lub rekompensata. Utracone w ten sposób przywileje, punkty lub promocja konta nie może być podstawą do reklamacji.
(c) Użytkownik zrzeka się prawa reklamacji i roszczeń wobec Administratora za usługi niewykorzystane wskutek nałożenia blokady, w przypadku złamania warunków niniejszego Regulaminu.

§4. Płatności, reklamacje i odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Korzystanie z Serwisu jest zasadniczo bezpłatne; rejestracja, dodanie i prezentacja treści profilu oraz anonsu i danych kontaktowych, dodanie zdjęć, video i dostęp do wielu innych funkcji jest bezpłatny.
a) Użytkownik ma możliwość dokładnego sprawdzenia działania Serwisu korzystając z konta bezpłatnego, w tym sprawdzenia usług i warunków korzystania z Serwisu korzystając z niego bezpłatnie, przed ewentualnym podjęciem decyzji o zakupie usług płatnych.
b) Użytkownik ma prawo do nieograniczonego czasem korzystania z Serwisu w sposób bezpłatny. Za niektóre usługi dodatkowe pobierana jest opłata, usługi płatne to:
c) "Konto PRO" - usługa polegająca na promocji profilu, rotacyjnie, na wszystkich stronach z profilami użytkowników w formie prezentacji miniatury zdjęcia głównego Użytkownika w postaci miniatury. Dodatkowo posiadacze konta PRO mają możliwość nieodpłatnego przesyłania wiadomości prywatnych oraz możliwość odczytywania podanych przez innych użytkowników danych kontaktowych.
d) "Punkty" - usługa polegająca na zakupie punktów, które służyć mogą do przesyłania wiadomości prywatnych do wszystkich użytkowników Serwisu, także w przypadku braku posiadania konta PRO, oraz możliwość wysyłki prezentów obrazkowych do innych Użytkowników Serwisu.

2. Aktualne ceny usług, podane są wyraźnie w §4 Regulaminu oraz na stronie zakupu usług. Cennik wyrażony jest w walucie w której pobierana jest opłata, tj. PLN (Polski Złoty).

3. Kanały płatności: TPAY, STRIPE, PAYU, PRZELEWY, wszelkie płatności mają charakter jednorazowy, przedpłatowy, bez żadnych zobowiązań płatniczych. Zakupiona usługa po zakończeniu czasu jej trwania lub po jej wykorzystaniu zostaje zakończona, w celu jej odnowienia należy dokonać, w dowolnym czasie, kolejnego zakupu.

4. Na stronie płatności mogą znajdować się ceny usług wyrażone orientacyjnie w walucie lokalnej, np. GBP, USD lub EUR, wówczas podana jest przybliżona wartość zakupu w walucie lokalnej, wartość podana na stronie określająca przybliżoną wartość w walucie lokalnej Serwisu nie jest aktualizowana i może się różnić od aktualnego kursu waluty względem PLN! Ceny podane w walucie lokalnej mają charakter wyłącznie orientacyjnego przeliczenia i mogą odbiegać od przelicznika bankowego. Nie zmienia to w żaden sposób wartości usług, które zostały wyraźnie określone w walucie PLN dla każdej usługi i ujawnione wyraźnie na stronie płatności oraz w Regulaminie.

5. Użytkownik został poinformowany/a, że wszelkie płatności za usługi na tej stronie mają charakter jednorazowy i realizowane są automatycznie. Zgodnie z art. 15 ust. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; dokonując zakupu usług przedłużenia ważności konta lub zakupu punktów, Użytkownik w chwili dokonywania zakupu chcę świadczenia usług niezwłocznie, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (14 dni), Użytkownik rezygnuje z tego prawa i oświadcza, że został poinformowany i jest świadomy/a, iż nie będzie mógł/a odstąpić od zakupu usług.

6. Użytkownik został poinformowany/a, iż przysługuje mu prawo reklamowania zakupionych usług zgodnie z warunkami Regulaminu, poprzez formularz kontaktu w centrum wsparcia online - jeśli ich wartość lub czas trwania byłby inny niż deklarowane wartości na stronie i/lub jeśli usługa nie została by aktywowana automatycznie w terminie do 3 dni od chwili dokonania płatności.

7. Cennik zakupu usługi konta promowanego, ("Konto PRO"):

(a) Promocja konta na okres 7 dni - 84 PLN (odpowiednik €17 dla przelewów bankowych w walucie EUR)
(b) Promocja konta na okres 14 dni - 103 PLN (odpowiednik €21 dla przelewów bankowych w walucie EUR)
(c) Promocja konta na okres 30 dni - 177 PLN (odpowiednik €36 dla przelewów bankowych w walucie EUR)
(d) Promocja konta na okres 90 dni - 441 PLN (odpowiednik €90 dla przelewów bankowych w walucie EUR)
(e) Konto promowane umożliwia Użytkownikowi przesyłanie nieodpłatnie wiadomości prywatnych do innych Użytkowników oraz powoduje promowanie profilu Użytkownika poprzez rotacyjną publikację miniatury profilu w nagłówkach innych profili i wyznaczonych miejscach Serwisu. Warunkiem korzystania z promocji konta w pełnym zakresie jest posiadanie przez Użytkownika zaakceptowanego, aktywnego zdjęcia profilowego. Wpłaty, dokonane na rzecz zakupu konta Promowanego (PRO) nie podlegają zwrotowi a jedynie rozliczeniu na usługę, zgodnie z cennikiem zawartym w regulaminie. W Przypadku niedopłaty, usługa zostanie aktywowana po uzupełnieniu brakującej kwoty.

8. Cennik zakupu usługi punktów ("Punkty");

(a) Pakiet 10 punktów - 40 PLN (odpowiednik €8 dla przelewów bankowych w walucie EUR)
(b) Pakiet 25 punktów - 74 PLN (odpowiednik €15 dla przelewów bankowych w walucie EUR)
(c) Pakiet 50 punktów - 122 PLN (odpowiednik €25 dla przelewów bankowych w walucie EUR)
(d) Pakiet 100 punktów - 196 PLN (odpowiednik €40 dla przelewów bankowych w walucie EUR)
(e) Zakupione punkty są ważne bezterminowo, umożliwiają przesyłanie wiadomości prywatnych oraz wiadomości (prezentów) obrazkowych. W przypadku gdy Użytkownik posiada wykupioną usługę konta PRO oraz wykupione punkty, przesyłanie wiadomości tekstowych nie powoduje pomniejszania ilości posiadanych punktów. Przesyłanie wiadomości graficznych ("prezentów obrazkowych") pomniejsza stan punktów o wartość określoną przy danym prezencie obrazkowym, bez względu czy Użytkownik posiada konto PRO czy też nie. Wpłaty, dokonane na rzecz zakupu punktów nie podlegają zwrotowi a jedynie rozliczeniu na usługę, zgodnie z cennikiem zawartym w regulaminie. W Przypadku niedopłaty , usługa zostanie aktywowana po uzupełnieniu brakującej kwoty.

9. Warunki reklamacji usług;
(a) Administrator zobowiązany jest do uruchomienia wszelkich usług zakupionych w Serwisie w terminie do 3 dni od chwili otrzymania wiarygodnego potwierdzenia dokonania poprawnej wpłaty poprzez system płatności online wykorzystywany w ramach płatności online. W przypadku przelewu / wpłaty w terminie do 7 dni.
(b) W przypadku przelewów pocztowych lub przelewów międzynarodowych czas rozpoczęcia realizacji liczony jest od chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym instytucji finansowej obsługującej płatności lub banku. Aktywacja usług dokonywana jest automatycznie, niezwłocznie jedynie w przypadku poprawnie podanych danych, takich jak tytuł wpłaty, poprawnej kwoty i poprawnego numer rachunku odbiorcy. Czas aktywacji usług opłacanych przelewem międzynarodowym może wynosić do 7 dni roboczych i jest zależny od czasu księgowania przelewów przez banki. Usługi aktywowane są automatycznie natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty posiadającej poprawne i kompletne dane w tym poprawny tytuł płatności.
(c) W przypadku płatności online za pośrednictwem płatności kartą lub przelewami online usługi realizowane są zazwyczaj w czasie rzeczywistym. W przypadku braku realizacji usługi; po upływie 3 dni, Użytkownik zobowiązany jest wnieść reklamację na brak realizacji usługi za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego w centrum wsparcia online
(d) Reklamacja z powodu braku realizacji (uruchomienia) usługi, bez względu na formę dokonanej płatności nie może zostać wniesiona później, niż 7 dni od chwili dokonania wpłaty. Treść reklamacji powinna zawierać dokładny opis problemu, dane umożliwiające identyfikację kont Użytkownika, dane otrzymane w mailu po dokonaniu płatności oraz potwierdzenie wpłaty (w postaci zrzutu ekranu konta bankowego lub dokumentu potwierdzającego wykonanie płatności). Administrator zastrzega możliwość nie rozpatrywania spraw zgłoszonych po terminie 7 dni od chwili dokonania płatności.
(e) Administrator zobowiązany jest w terminie 7 dni ustosunkować się do terminowo zgłoszonej reklamacji zawierającej kompletne dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku danych niekompletnych, Administrator wystąpi o uzupełnienie danych co przedłuży automatycznie termin rozpatrzenia reklamacji o kolejne 7 dni, licząc od daty dostarczenia informacji.
(f) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej braku aktywacji usługi w terminie 7 dni od chwili poprawnego opłacenia usługi, Administrator zobowiązany jest bezzwłocznie uruchomić zakupioną usługę oraz do udzielenia rekompensaty wynoszącej 20% wartości zakupionej usługi, (w przypadku zakupu punktów liczba przydzielonych punktów będzie powiększona o 20% a w przypadku zakupu konta PRO czas jego trwania będzie przedłużony o 20% w stosunku do zakupionej długości trwania usługi). Rekompensata przysługuje na wniosek Użytkownika.
(g) W przypadku gdy usługa nie mogła zostać aktywowana automatycznie lub terminowo z winy leżącej po stronie Użytkownika, np. poprzez podanie niepoprawnych lub niekompletnych danych, niewłaściwego tytułu płatności lub innych danych, Serwis wskaże możliwości rozwiązania problemu o ile takie rozwiązanie będzie możliwe do zrealizowania po stronie Serwisu. Serwis może zażądać potwierdzenia dokonania wpłaty na poprawne konto Serwisu, w celu realizacji usługi.

10. Rozliczenia transakcji kartami, e-przelewami i przelewami międzynarodowymi realizowane mogą być za pośrednictwem systemów i rozwiązań dostarczanych przez firmy: Tpay.pl, PayPal, Stripe, PayU.pl, Dotpay.pl. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności kartami i przelewami online należy kierować do obsługi Serwisu za pomocą: centrum wsparcia online

11. Warunki płatności za usługi na stronie Serwisu
Użytkownik dokonujący zakupu usług na stronie Serwisu, oświadcza że;

a) Został poinformowany, iż dokonuje zakupu usług wirtualnych, polegających na zakupie promocji konta lub zakupie pakietu punktów na zasadach ujętych Regulaminem Serwisu, zgodnie ze specyfikacją i ceną podaną w sposób jawny na stronie usług płatnych, tj.:
- zakup/przedłużenia ważności konta promowanego: https://singiel.nl/account/upgrade/
- zakup punktów: https://singiel.nl/account/upgrade/credits/
b) Sprzedawcą usług w Serwisie jest Administrator
c) Aktualne ceny usług, podane są na stronach zakupu konta promowanego oraz zakupu punktów i wyrażone zawsze w walucie PLN (Polski Złoty). Wszelkie ceny podane w innych walutach lub walucie lokalnej zostały podane wyłącznie orientacyjnie a ich aktualny przelicznik do PLN może różnić się od aktualnego kursu bankowego. Wszelkie płatności pobierane są w walucie PLN (Polski Złoty) według stałej ceny, wyraźnie ujawnionej na stronie płatności oraz w niniejszym Regulaminie.
d) W przypadku opłaty dokonywanej za pomocą przelewu bankowego z banku w walucie EUR lub GBP, cena usługi wyrażona będzie w odpowiedniej walucie lokalnej, bez względu na obecny kurs względem PLN.
e) Wszelkie usługi realizowane są niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia o poprawnym wykonaniu płatności, jednak nie później, niż 3 dni robocze od chwili wykonania płatności;
f) Wszelkie usługi, których czas trwania/zakończenia liczony jest w dniach, bez względu na czas trwania usługi oraz godzinę zakupu rozliczane są od/do godziny 24:00 czasu Polskiego. Każdy kolejny dzień trwania usługi liczony więc będzie od/do godziny 24:00.
g) Usługi Serwisu są przedpłacane, zgodnie z §4. pkt 3 Regulaminu. Użytkownik samodzielnie dokonuje wyboru rodzaju usługi i sposobu ewentualnej płatności. Usługi aktywowane są automatycznie, niezwłocznie po otrzymaniu wiarygodnego potwierdzenia o zrealizowaniu wpłaty dokonanej przez Użytkownika zgodnie z technologicznymi rozwiązaniami i dostępnymi formami płatności;
h) Użytkownikowi przysługuje prawo reklamowania płatności jeśli jej czas lub wartość jest inna niż deklarowana na stronie usług oraz jeśli usługa z przyczyn technicznych nie została zrealizowana automatycznie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Użytkownikowi doliczone zostaną pozostałe usługi stosownie do deklarowanych w cenniku. Realizacja reklamacji wykonana zostanie nie później, niż do 7 dni roboczych, od chwili zgłoszenia reklamacji wraz z wiarygodnym potwierdzeniem wykonania zapłaty.
i) Zgodnie z art. 15 ust. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; Użytkownik, dokonując zakupu usług przedłużenia ważności konta promowanego lub też zakupu punktów w Serwisie (bez względu na sposób i formę płatności), oświadcza; że chce on świadczenia zakupionych usług bezzwłocznie, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (14 dni) i oświadcza, iż jest świadomy, iż nie będzie on mógł od niej odstąpić.
j) Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 7 dni roboczych;
k) Okres trwania usługi, warunki zakupu oraz dokładna specyfikacja ujawniona jest Użytkownikowi w sposób jasny na stronie zakupu usług i zgodnie z zasadami ujętymi niniejszym Regulaminem.

§5. Oświadczenie prawne

(a) Ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszystkie informacje, które zamieszczasz w Serwisie, oraz za wszystkie konsekwencje mogące wyniknąć z Twojego ogłoszenia, wiadomości, publikacji treści, zdjęć, filmów i innych treści przesyłanych lub udostępnianych innym Użytkownikom Serwisu za pomocą Twojego profilu a także uzyskanych na stronie profilu danych kontaktowych.
(b) Administrator nie udziela żadnych gwarancji w tym gwarancji domniemanych, że profile oraz informacje zawarte w profilach (treści ogłoszeń, oferty, wiadomości prywatne) są autentyczne, poprawne, a zawarte w nich dane są zgodne z prawdą. Administrator nie dokonuje szczegółowych weryfikacji kont w związku z czym w zakresie autentyczności danych przesyłanych i udostępnianych przez Użytkowników, zatem Administrator zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich poprawność lub użyteczność.
(c) Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy publikowania lub usunięcia, wedle własnego uznania, treści, które jego zdaniem są niepoprawne, nieautentyczne (fałszywe), nieodpowiednie lub kontrowersyjne, niezgodne z prawem i/lub naruszające warunki niniejszego Regulaminu, zasady Bezpieczeństwa lub zakłócające porządek w Serwisie.
(d) Administrator zastrzega sobie również prawo, wedle własnego uznania, do czasowego lub trwałego ograniczenia prawa Użytkownika do korzystania ze strony lub wybranych usług Serwisu, w tym do usunięcia lub ograniczenia usług dodatkowych zakupionych przez Użytkownika takich jak Punkty czy Konto promowane i/lub odmowy prawa do rejestracji w Serwisie w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nadużyć lub jeśli działania użytkownika mogą narazić Serwis na brak stabilności.
(e) Ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność za wykonane płatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nierzetelne działania Użytkownika. W szczególności ponosisz wyłączną odpowiedzialność za niepoprawnie uzupełnione dane, niepoprawnie zrealizowane płatności lub zrealizowanie płatności w sposób uniemożliwiający rozpoznanie i aktywację usług. Administrator nie odpowiada za jakiekolwiek straty finansowe w skutek działania niezgodnego z instrukcjami i warunkami aktywacji usług opisanych wyraźnie na stronach płatności.
(f) W przypadku stwierdzenia rażących nadużyć Administrator nie ma obowiązku informować o wszystkich powodach nałożenia ograniczeń lub powodach usunięciu usług lub konta Użytkownika.

§6. Nadużywanie Serwisu

(a) Serwis oraz społeczność Użytkowników Serwisu współpracują ze sobą, aby zapewnić prawidłowe działanie strony i bezpieczeństwo podczas korzystania z niej. Prosimy zgłaszać nam zauważone problemy, treści o charakterze obraźliwym, treści fałszywe lub naruszenia zasad, poprzez centrum wsparcia online
(b) Serwis nie ingeruje w prywatną korespondencję pomiędzy Użytkownikami i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu przesyłanych treści w ramach systemu wiadomości prywatnych. Użytkownik samodzielnie decyduje z kim chce a z kim nie chce prowadzić rozmów. Treści obraźliwe, niezgodne z prawem lub mające charakter reklamy należy zgłaszać obsłudze Serwisu poprzez centrum wsparcia online.
(c) Administrator Serwisu ostrzega i zaleca zachowanie ostrożności i wstrzemięźliwości w podawaniu (w profilu publicznym oraz przesyłanych wiadomościach prywatnych) wrażliwych danych osobowych, danych umożliwiających poznanie adresu a zwłaszcza przekazywania jakichkolwiek informacji finansowych i bankowych. Prosimy zachować daleko posuniętą ostrożność i ignorowanie osób proszących o datki, pożyczki itp. Serwis nie odpowiada za jakiekolwiek straty mogące mieć miejsce w skutek przesyłania takich danych i nie zachowania należytej ostrożności.
(d) Nie ograniczając innych środków zaradczych, możemy wysyłać ostrzeżenia, ograniczyć lub przerwać świadczenie naszych usług, usunąć zamieszczone w Serwisu treści oraz podjąć czynności techniczne i prawne, aby powstrzymać Użytkowników przed korzystaniem z Serwisie, jeśli uznamy, że stwarzają oni problemy lub działają niezgodnie z naszymi zasadami. Niezależnie jednak od tego, czy zdecydujemy się podjąć jakiekolwiek z tych czynności, usunąć zamieszczone treści, ograniczyć dostęp do usług lub zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania ze Serwisu, czy też nie, nie ponosimy odpowiedzialności za monitorowanie Serwisu lub za nieautoryzowane i niezgodne z prawem treści zamieszczone w Serwisie ani za sposób korzystania ze strony przez jej Użytkowników.

§7. Globalny rynek

(a) Niektóre funkcje Serwisu mogą powodować, że Twoje ogłoszenie, publikowane treści, dodane zdjęcia i filmy, będą wyświetlane w innych Serwisach, które należą do Administratora, w tym także w innych Serwisach w innych krajach.
(b) Korzystając z Serwisu, wyrażasz zgodę na to, że Twoje ogłoszenie, zdjęcia i treści profilu mogą być używane na tych innych stronach zarówno jako ich element puli profili jak i publikacji o charakterze reklamowym.
(c) Warunki korzystania z innych Serwisów mogą być podobne do warunków określonych niniejszym Regulaminem, ale w krajach, w których publikowane są Twoje ogłoszenie, filmy i zdjęcia, możesz również podlegać innym przepisom prawnym i ograniczeniom. Wobec tego możesz być odpowiedzialny za zapewnienie, że ogłoszenie nie narusza obowiązujących tam zasad.
(d) Możemy usunąć Twój profil i dane bez ostrzeżenia i potrzeby informowania Cię o tym fakcie lub też trwale zablokować Twoje konto jeśli dane te zostaną zgłoszone i/lub jeśli uznamy, że naruszają przepisy prawa lub obowiązujące zasady Regulaminu.

§8. Naruszanie praw

(a) Nie wolno zamieszczać treści, które naruszają prawa osób trzecich. Obejmuje to między innymi treści, które naruszają prawa własności intelektualnej takie jak prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych (np. oferowanie podrabianych towarów na sprzedaż). (b) W Serwisie właściciele praw autorskich, praw do znaków towarowych i innych praw stanowiących własność osób trzecich, mogą zgłaszać ogłoszenia, treści i oferty naruszające ich prawa oraz wysyłać prośby o usunięcie tych treści. (c) Jeżeli przedstawiciel prawny upoważnionej strony we właściwy sposób, wskazany w §9 Regulaminu, przekaże nam zgłoszenie zawierające; profil, ofertę, treści ogłoszeń, zdjęcia lub jakiekolwiek inne treści naruszające prawa własności intelektualnej lub prawa osób trzecich, zostaną one zbadane i usunięte przez Administratora w możliwie najkrótszym czasie.

§9. Zgłaszanie naruszeń i odpowiedzialność Administratora

1. Aby zgłosić naruszenie, wystarczy, że wypełnisz formularz kontaktowy poprzez centrum wsparcia online i powiadomisz nas o naruszeniu. Aby móc zgłaszać treści, które naruszają Twoje prawa lub prawa osób których prawnie reprezentujesz, prosimy o utworzenie zgłoszenia w centrum wsparcia online, gdzie należy wybrać stronę, której zgłoszenie dotyczy i wypełnić dokładnie wszystkie pola formularza. Informacje wymagane w Formularzu powiadomienia o naruszeniu prawa są nam potrzebne w celu zagwarantowania, że strona zgłaszająca jest uprawiona lub posiada odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania prawnego. Informacje te muszą również umożliwić Administratorowi jednoznaczne rozpoznanie profilu, treści lub ogłoszenia, które ma zostać usunięte. Gdy otrzymamy prawidłowo wypełniony Formularz powiadomienia o naruszeniu prawa, będziesz mógł wysyłać kolejne zgłoszenia do Serwisu kontynuując już otwarty wątek zgłoszenia.
2. Zgłoszenia naruszeń mogą dokonywać (a) tylko prawomocni właściciele praw własności intelektualnej lub (b) podmioty/osoby posiadające notarialne pełnomocnictwo potwierdzające prawa do takiego reprezentowania.
3. Powiadomienie o naruszeniu ma na celu zapewnienie, że publikowane treści nie naruszają praw autorskich, praw do znaku handlowego, interesów osób trzecich, ani praw własności intelektualnej stron trzecich.
4. W przypadku innych pytań Użytkownicy Serwisu mogą skontaktować się z Serwisem korzystając z naszego Systemu Wsparcia Online, otwierając nowe zgłoszenie poprzez formularz kontaktowy.
5. Zrzeczenie się odpowiedzialności. Żadne z zapisów §9 nie ograniczają naszej odpowiedzialności za świadome niedopełnienie obowiązków ani za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym celowym zaniedbaniem.
6. Zgadzasz się, że nie będziesz pociągał nas do odpowiedzialności za treści publikowane przez innych Użytkowników oraz działania innych Użytkowników.
7. Nie ingerujemy w treść profili (w tym treści audio, foto i wideo), poczty, ofert i ogłoszeń przesyłanych, publikowanych i zamieszczanych przez Użytkowników ani nie uczestniczymy w transakcjach zawieranych pomiędzy Użytkownikami. Większość treści dostępnych w Serwisie jest zamieszczana przez innych Użytkowników, nie gwarantujemy więc żadnej dokładności, autentyczności opublikowanych profili, treści, ofert i ogłoszeń jak również poprawności informacji kontaktowych. Nie udzielamy ponadto żadnej gwarancji bezpieczeństwa lub zgodności z prawem oferowanych usług i wszelkich publikacji dokonywanych przez Użytkowników singiel.nl.
8. W żadnym wypadku nie przyjmujemy odpowiedzialności za żadne treści, oferty i ogłoszenie zawierające sprzeczne z prawem, obelżywe lub oszczercze informacje, pogróżki albo treści, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa innych osób, w tym, bez ograniczeń, za żadne przekazywane treści, które stanowią przestępstwo lub które zachęcają do przestępczej działalności, które prowadzą do powstania odpowiedzialności cywilnej lub w jakikolwiek inny sposób łamią obowiązujące prawo.
9. Nie gwarantujemy, że witryna będzie dostępna bez przerw, a dostęp do naszych usług będzie bezpieczny i wolny od błędów, ani że wady witryny zostaną skorygowane. Mimo że podejmujemy uzasadnione starania, aby utrzymać nieprzerwane działanie strony, nie możemy go zagwarantować i nie udzielamy żadnych gwarancji ani obietnic (ani bezpośrednich, ani dorozumianych, domniemanych) odnośnie dostępności naszych usług.
10. Zatem w zakresie dozwolonym przez prawo wyraźnie zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, oświadczenia i warunki, bezpośrednie lub dorozumiane, w tym te dotyczące jakości, wartości, autentyczności, jakości oraz przydatności usług oraz zamieszczonych w singiel.nl ofert ogłoszeń i danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, czy to wyrażone w pieniądzach (w tym zyski), czy jako utrata dobrego imienia lub reputacji, ani za żadne specjalne, pośrednie, wtórne szkody wynikające z korzystania przez Użytkownika z Serwisie, nawet jeśli zostaliśmy uprzedzeni o możliwości powstania takiej szkody lub mogliśmy ją przewidzieć. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na ograniczanie gwarancji lub wyłączanie odpowiedzialności za szkody i w takich przypadkach wyłączenia i ograniczenia nie mają zastosowania.
11. Jeśli pomimo zapisów w §9 pkt. 10, będziemy ponosić odpowiedzialność wobec Użytkownika lub jakichkolwiek osób trzecich (na podstawie umowy, deliktu, zaniedbania, ustawy lub innych źródeł lub powodów), nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do wysokości kwot: (a) łącznych opłat zapłaconych przez Użytkownika w ciągu 2 miesięcy, poprzedzających działanie wywołujące powstanie odpowiedzialności lub (b) 300 PLN (Polskich złotych).
12. Obsługa ofiar oszustw
(a) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty Użytkownika, wynikające z własnych działań, w tym; błędów, nieuwagi lub nieznajomości treści Regulaminu.
(b) Strona Pokrzywdzona, który/a padł/a ofiarą nadużyć lub przestępstwa na swoją szkodę, w skutek nieuprawnionego działania osób trzecich (takich jak bezprawne użycie karty płatniczej itp.), może liczyć na wsparcie Serwisu i rozwiązanie wykraczające poza ogólne warunki określone Regulaminem.
(c) Działania takie zostaną zastosowane indywidualnie przez Administratora, w odpowiedzi na zgłoszenie Strony Pokrzywdzonej, dokonane poprzez centrum wsparcia online.
(d) Wszelkie zgłoszenia winne być uprawdopodobnione przez Stronę Pokrzywdzoną załączeniem oficjalnego wyroku lub udokumentowanego zgłoszenia faktu zaistnienia przestępstwa - organom ścigania, (takim jak Policja, Prokuratura lub ich odpowiednik w kraju, w którym doszło do przestępstwa).
(e) Udokumentowane nadużycia i/lub przestępstwa wyrządzone na szkodę Strony Pokrzywdzonej, będą rozstrzygane w celu zaspokojenia straty finansowej Strony Pokrzywdzonej, ograniczone jednak do wysokości korzyści finansowej, poniesionej przez Administratora Serwisu.
(f) Strona Pokrzywdzona ma prawo do szybkiego rozstrzygnięcia swojego zgłoszenia i otrzymania zwrotu kwoty, równej kwocie zakupionych w Serwisie usług, będących efektem nieuprawnionego działania osób trzecich a stanowiące zgłoszone przestępstwo.
(g) Serwis ma prawo domagać się stosownych rekompensat i zadośćuczynienia od sprawcy przestępstwa, za wszelkie szkody i straty poniesione przez Serwis i Administratora, w tym straty finansowe i wizerunkowe.
13. Osoby które nie akceptują warunków niniejszego Regulaminu nie mają prawa i nie mogą uzyskiwać dostępu do treści Serwisu, użytkować go w żaden sposób oraz za pośrednictwem żadnych technologii, przeglądarek, aplikacji i innych platform.


§10. Rozwiązywanie sporów pomiędzy stronami umowy

1. Jeśli dojdzie do sporu pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem, zalecamy, abyś w celu rozwiązania problemu najpierw skontaktował się z nami otwierając nowe zgłoszenie poprzez centrum wsparcia online. Rozpatrzymy uzasadnione prośby o rozstrzygniecie sporu według alternatywnej do procesu sądowego procedury rozstrzygania sporów, takiej jak mediacja lub arbitraż.
2. Warunki określone niniejszym Regulaminem stanowią pełny tekst umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy.
3. Prawem właściwym dla tej umowy, zgodnie z którym jest ona pod wszystkimi względami interpretowana i realizowana, jest prawo obowiązujące w Polsce.
4. Użytkownik Serwisu zgadza się, że jakiekolwiek roszczenia lub spory, wynikające z Użytkowania Serwisu i związane z Serwisem, które możesz wnosić przeciwko Administratorowi muszą być rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Administratora na terenie Unii Europejskiej, to jest: Polska, Podkarpacie, Jasło. Powyższy wybór jurysdykcji obowiązuje w zakresie dopuszczalnym przez prawo.
5. Jeśli obecnie nie włączyliśmy do treści Regulaminu jakichś zapisów, nie rezygnujemy z prawa do dodania ich w przyszłości. Jeśli sąd odrzuci jakiekolwiek z tych warunków, pozostałe warunki zostaną utrzymane w mocy. W zakresie dopuszczalnym przez prawo możemy automatycznie scedować tę umowę, wedle własnego uznania i zgodnie z poniższym zapisem dotyczącym powiadamiania.
6. Poza powiadomieniami związanymi z nielegalnymi i naruszającymi prawo treściami wszystkie inne powiadomienia formalne muszą być wysyłane listem poleconym na adres Administratora. Powiadomienia skierowane do Ciebie będziemy wysyłać na podany przez Ciebie adres e-mail lub listem poleconym na podany adres korespondencyjny, wedle naszego uznania. Powiadomienia wysłane listem poleconym uważa się za doręczone po upływie 7 dni od daty ich nadania.

§11. Działania na szkodę Użytkowników, Serwisu lub Administratora

1. Użytkownik uznaje, że Administrator ma prawo do roszczeń finansowych w przypadku rażących nadużyć w celu pokrycia wszelkich powstałych kosztów oraz kosztów sądowych i zastępstwa procesowego w każdym z poniższych przypadków: (a) niewłaściwe i niezgodne z Regulaminem wykorzystywania udostępnianych danych; (b) przesyłania niezamówionych treści o charakterze reklamowym bez pisemnej zgody Administratora Serwisu; (c) działanie na szkodę Administratora i/lub Serwisu; (d) działanie na szkodę innych Użytkowników lub osób trzecich; (e) łamanie praw własności intelektualnej lub jakichkolwiek praw osób trzecich w tym działanie na szkodę partnerów i reklamodawców Serwisu.
2. Roszczenia kierowane będą na drogę sądową.

§12. Nieznajomość regulaminu

1. Nieznajomość warunków Regulaminu Serwisu nie może być podstawą roszczeń wobec Administratora jak również podstawą zrzeczenia się odpowiedzialności lub zobowiązań i oświadczeń wynikających z regulaminu;
2. Przyjęcie zasad regulaminu odbywa się poprzez każdą operację w której użytkownik akceptuje jego warunki, w tym; w procesie logowania i rejestracji w Serwisie.


Copyright © 2024 all right reserved - singiel.nl | RANDKA.BIZ SP. Z O.O. | Baza wiedzy | Regulamin | Napisz do nas | Wersja mobilna

Randka w UK   Randka w Niemczech   Randka w Belgii   Randka w Austrii   Randka we Francji   Randka w Szwajcarii
Randka w USA   Randka w Kanadzie   Randka w Irlandii   Randka w Szkocji   Randka w Norwegii   Randka w Holandii
Randka w Rosji   Randka na Litwie   Randka w Hiszpanii   Randka w Finlandii   Randka w Danii   Randka w Polsce
Randka Czechy   Randka Włochy   Luksemburg   Randka Walia   Portugalia   Randka Brazylia   Randka Szwecja